Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż dygestorium oraz mebli laboratoryjnych

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu polegającego na:

 1. Dostawie i montażu fabrycznie nowego Dygestorium z szafką do przechowywania kwasów i zasad, z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego laboratorium,
 2. Dostawie i montażu mebli indywidualnie dobranych dla laboratorium z uwzględnieniem kolorystyki wskazanej przez Zamawiającego, z podłączeniem do istniejącej instalacji,
 3. Dostawie i montażu mebli indywidualnie dobranych dla potrzeb stanowiska do mycia w budynku laboratorium z uwzględnieniem kolorystyki wskazanej przez Zamawiającego,

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w zapytaniu ofertowym opatrzonym znakiem sprawy: RCZ_1.2/2/2017.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia, rozładowania, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym w załączniku graficznym stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, wskazującego rozmieszczenie dygestorium i mebli w laboratorium.

Miejsce dostawy i montażu: Budynek Laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Wykonawca ponosi koszty związane z transportem i ubezpieczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia.
Ostateczny termin wykonania umowy na 15 stycznia 2018 roku. W tym celu Zamawiający powiadomi Wykonawcę o udostępnieniu pomieszczeń laboratoryjnych mailowo, a planowany termin udostępnienia pomieszczeń to 2 stycznia 2018 roku.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona także Projekt w postaci rzutów aksonometrycznych mebli w pomieszczeniach laboratoryjnych na rzutach dostarczonych przez Zamawiającego (załącznik nr 9).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego:

PEŁNE OGŁOSZENIE

Dokumenty w wersji edytowalnej:

zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy

zalacznik_nr_02_specyfikacja_cenowa (ZMIENIONY PLIK 22.11.2017)

zalacznik_nr_03_specyfikacja_dygestorium

zalacznik_nr_04 _specyfikacja_mebli

zalacznik_nr_05_oswiadczenie_o_braku_powiazan

zalacznik_nr_06_wymagania_do_uruchomienia_dygestorium

zalacznik_nr_07_umowa

Pozostałe dokumenty:

zalacznik_nr_08_schemat_rozmieszczenia_mebli

zalacznik_nr_09_rzut_parteru

zalacznik_nr_10_przekroj

zalacznik_nr_11_protokol_odbioru

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA:

 1. Odpowiedź na zapytanie 01 z dnia 14.11.2017 (data publikacji: 17.11.2017 roku) - POBIERZ
 2. Odpowiedź na zapytanie 02 z dnia 15.11.2017 (data publikacji: 17.11.2017 roku) - POBIERZ
 3. Odpowiedź na zapytanie 03 z dnia 15.11.2017 (data publikacji: 17.11.2017 roku) - POBIERZ
 4. Wyjaśnienia (data publikacji: 17.11.2017 roku) - POBIERZ
 5. Odpowiedź na zapytanie 04 z dnia 17.11.2017 (data publikacji: 17.11.2017 roku) - POBIERZ
 6. Odpowiedź na zapytanie 04 z dnia 17.11.2017 - SPROSTOWANIE (data publikacji: 20.11.2017 roku) - POBIERZ

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści.
 9. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, a w przypadku oferentów zagranicznych w euro.
 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
 12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w ofercie.

Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2017 r., do godz. 12.00 (ZMIANA TERMINU Z 24.11.2017)

Rozpatrywane będą oferty:

 • dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń,
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.11.2017r. o godz. 16:00 (ZMIANA TERMINU Z 24.11.2017) w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_1.2/2/2017

„Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty o: Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania; Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania, Projektem budowlanym wraz z rysunkami oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego; Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe:
1. Cena: 70%.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. W przypadku ofert złożonych przez oferentów zagranicznych Cena oferty będzie przeliczana według kursu średniego opublikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego termin składania ofert. Jeżeli w dniu poprzedzającym termin składania ofert NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.
- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich lub w euro z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w zależności od tego czy Wykonawca będzie Wykonawcą krajowym czy zagranicznym będą prowadzone odpowiednio w złotych polskich albo w euro.
- Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
- Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.
- Wszystkie ceny określone w ofercie winny być obliczane i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

2. Gwarancja: 30%
Okres gwarancji dla zamawianego Dygestorium oraz mebli i urządzeń technicznych do laboratorium wynosi nie mniej niż 36 miesięcy. Za spełnienie tego warunku przyznawane jest 0 punktów. Brak zaoferowania okresu gwarancji minimum 36 miesięcy lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Limit maksymalnego okresu gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego, został ustalony z góry i wynosi 120 miesięcy.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium gwarancja zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu okresu gwarancji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.
Okres gwarancji, który należy podawać w pełnych miesiącach, nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 120 miesięcy. W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 120 miesięcy.

Zamawiający bezwzględnie zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym oraz zakresem i specyfiką prac. Podczas wizji lokalnej Zamawiający udostępni projekty wykonawcze instalacji w laboratorium, w tym: wentylacji, gazów technicznych i sprężonego powietrza. Wykonawca, który nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji zamówienia nie będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z ewentualnego niewłaściwego określenia zakresu prac i ceny oferty. Wymiary elementów meblowych są wartościami projektowanymi, ze względu na dopuszczone w normie niedokładności wykonawcze elementów nośnych przegród wymaga się weryfikacji projektowanych wymiarów na budowie.

Termin wizji ustala się na dzień 14 listopada 2017 r. godz. 12:00

Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w budynku Regionalnego Centrum Zdrowia, znajdującego się obok budowanego laboratorium, Zbąszyń, ul. Na Kępie 3.

Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 13 listopada 2017 r. przesłać na adres e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl  wykaz osób (imię i nazwisko, nazwa firmy), które mają wziąć udział w wizji.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777