O nas

Dotacje z UE

Możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej jest dla naszego przedsiębiorstwa zagadnieniem priorytetowym. Dotacje nie tylko stwarzają bowiem szansę i dają ogromne perspektywy dotyczące rozwoju, oraz poprawy konkurencyjności Regionalnego Centrum Zdrowia. Przede wszystkim te korzyści przekładają się w sposób wymierny na jakość świadczonych usług oraz wyrównanie szans w zakresie dostępności naszych mieszkańców do wysokospecjalistycznych procedur medycznych i innowacyjnej aparatury.

 

Miło nam poinformować Państwa, że nasza firma dołączyła do grona firm z dotacją!

Zapoznaj się z naszymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych (w kolejności od najnowszych do najstarszych):

DOTACJE NA LATA 2014 - 2020

Źródło finansowania Tytuł  Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacyjnych rozwiązań przy produkcji wyrobów
farmaceutycznych

Źródło finansowania Tytuł  Projektu
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
2014-2020, Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (InnoNeuroPharm)
"Wdrożenie innowacyjnej postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu stosowanej w terapii zespołu jelita drażliwego oraz nowych metod analitycznych"
Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez firmy: BIOFARM Sp. z o.o. (Lidera Konsorcjum) oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Partnera Konsorcjum).
     
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Opracowanie technologii wytwarzania wraz z oceną kliniczną nowych opatrunków absorpcyjnych na bazie rybiego kolagenu do leczenia ran o różnej etiologii.
   

 

 

 

Źródło finansowania Tytuł  Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług medycznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących
do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych.
   
 

Źródło finansowania Tytuł  Projektu

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez firmy: Usg Trener Sp. z o.o. (Wnioskodawca) oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Partner).

„Ultrasonograf - stetoskop lekarza XXI wieku”

 

DOTACJE NA LATA 2007 - 2013

 

 

   
Źródło finansowania Tytuł  Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 - Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 1.1  Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez dywersyfikację działalności o innowacyjne procedury medyczne i zmiany organizacyjne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 - Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 1.2  Wsparcie rozwoju MSP Schemat IV

Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych
RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777