O nas

Przetwarzanie danych w celach zdrowotnych (niewymagające zgody Pacjenta)

Przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych przez PWDL bez konieczności uzyskania zgody Pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych Pacjenta.

Nie jest wymagana zgoda Pacjenta jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania, czyli:

 • profilaktyki zdrowotnej Cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z procesem informowania Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, w tym przesyłanie zaproszeń na badania przesiewowe, zaproszeń na wykonanie szczepień, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta do celów profilaktyki zdrowotnej jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą dysponuje PWDL. Przetwarzanie danych w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się zwykle na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem realizacji zadań służby medycyny pracy, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się zwykle na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy.
 • diagnozy medycznej i leczenia. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się zwykle na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Cel ten obejmujem.in. w szczególności .przetwarzanie związane z:
  • rejestracją Pacjenta w PWDL,
  • zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów,
  • zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w PWDL, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,
  • komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp.,
  • odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów,
  • pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością leczniczą;
  • weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego
  • Wymianą informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi PWDL w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się zwykle na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem  wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w zwykle w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Do przetwarzania danych dotyczących zdrowia w celach medycznych upoważnione są osoby, o których mowa w art. 9 ust. 3 RODO.

Dane osobowe pacjenta, mogą być przetwarzane przez PWDL nie wymagając Pacjenta także w innych wskazanych w RODO celach, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f)  lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j).

 

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777