Informacje

Dla pacjentów

 

W trosce o należytą komunikację - poniżej zamieszczamy najistotniejsze informacje dotyczące naszych pacjentów i ich obsługi.

 

 

DOKUMENTACJA INDYWIDUALNA PACJENTA I DOSTĘP DO INFORMACJI

Zgodnie z §8 OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013r. (Dz. U. 2014, poz. 117) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej. Wzór oświadczenia poniżej:

Podstawa prawna:

  1. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013r. (Dz. U. 2014, poz. 117) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).

 

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

Uprzejmie informujemy iż nie udzielamy informacji o wynikach badań telefonicznie.

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Kto może odebrać wyniki badań ?

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do wglądu i odbioru swoich wyników badań. Nie dotyczy to wyników dzieci do 18 lat pozostających pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Osoba która chce odebrać wyniki badań członka rodziny powinna mieć ze sobą dowód osobisty i pisemne upoważnienie. W upoważnieniu należy podać zarówno dane pacjenta /imię i nazwisko, nr PESEL nr dowodu osobistego z czytelnym podpisem pacjenta/.

Wynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną. W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy

Po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadkach nagłego zachorowania:

Codziennie po godz. 18.00, a całodobowo w soboty, niedziele i święta pomocy udziela Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej* imienia doktora Kazimierza Hołogi

AMBULATORIUM OGÓLNE POZ

ul. Poznańska 30

64-300 Nowy Tomyśl

Tel. 61 44 27 476    tel. kom. 602 704 069

lub centrala szpitalna 61 44 27 300

*Z uwagi na nową umowę jaką SPZOZ w Nowym Tomyślu zawarł z WOW NFZ w Poznaniu od dnia 1 kwietnia br., następuje zmiana miejsca udzielania świadczeń medycznych w ramach pomocy wieczorowo-nocnej oraz świątecznej.
Z dotychczasowego:  os. Batorego w Nowym Tomyślu, pomoc ta udzielana będzie w: Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w pomieszczeniach kompleksu poradni specjalistycznych.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777