Informacje

2014 lipiec

„Biała Sobota” organizowana w dniu 5 lipca 2014 roku pod hasłem „UWAGA NADCIŚNIENIE”, profilowana będzie na przeciwdziałanie chorobom układu krążenia i serca. Na wszystkich tych, którzy 5 lipca odwiedzą Regionalne Centrum Zdrowia w Zbąszyniu czekać będzie 2 lekarzy specjalistów: kardiolog i radiolog. Skorzystać będzie można także z badania w Pracowni Densytometrycznej oceniającego cały kościec oraz zawartość tłuszczu i mięśni w ciele. Badania i wizyty u lekarza poprzedzone będą badaniem ciśnienia i EKG.

Pacjenci – po uprzedniej rejestracji (27.06.-04.07) - mogą zgłaszać się w dniu 05 lipca 2014r. od godziny 8:00 do godziny 12.00: 

 1. W Poradni Kardiologicznej – dr n. med. Andrzej Sieńko, gabinet 2.1 (I piętro)
 2. W Pracowni USG – lek. med. Dariusz Odbieżałek, gabinet 0.5 (przyziemie)
 3. W Pracowni Densytometrycznej – Eleonora Makowska, technik elektroradiolog, pokój 0.6 (przyziemie)
 4. W Pracowni Kardiologicznej – Magdalena Łukaszewska, pielęgniarka,  gabinet 1.4 (parter)

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


REGULAMIN „Biała Sobota”  - 05 lipca 2014 roku

§ 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:

 1. PROMOCJA – Sprzedaż promocyjna świadczeń medycznych, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
 2. ORGANIZATOR – Regionalne Centrum Zdrowia (RCZ) Spółka z o.o., z siedzibą w Zbąszyniu, przy ul. Na Kępie 3.
 3. UCZESTNIK – osoba fizyczna, korzystająca z usług medycznych lekarzy: kardiologa, radiologa oraz pracowni densytometrycznej i kardiologicznej w placówce RCZ w dniu 05.07.2014 roku
 4. USŁUGI MEDYCZNE – świadczenia medyczne mieszczące się w ofercie Organizatora według cennika usług medycznych placówki.
 5. UPUST – zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników.

§ 2. Miejsce przeprowadzenia Promocji.

Promocja obowiązuje w placówce RCZ ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyn.

§ 3. Zakres Promocji.

 1. 100% upustu na wybrany zakres konsultacji lekarzy: kardiologa, radiologa oraz pracowni densytometrycznej i kardiologicznej w dniu 05.07.2014r.
 2. Cena promocyjna 0,00 zł dotyczy następujących badań:
 3. Pozostałe usługi na życzenie pacjenta odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług medycznych placówki.

§ 4. Czas trwania Promocji

05 lipca 2014r.

§ 5. Warunki przystąpienia do promocji

 1. Warunkiem uzyskania upustu w wysokości 100% od ceny ujętej w cenniku usług medycznych placówki jest wcześniejsze zapisanie się na wskazane w § 3., ust.2 konsultacje za pośrednictwem recepcji lub pod numerem telefonu: (68) 386 77 77.
 2. Warunkiem uzyskania 100% zniżki na wskazane zakresem promocji świadczenia jest zrealizowanie konsultacji w dniu 05.07.2014r.
 3. W przypadku, kiedy podczas konsultacji w dniu „Białej Soboty” lekarz zaleci wykonanie badań, zabiegów innych świadczeń medycznych, pacjent może wykonać te zalecenia, za dopłatą  - zgodnie z obowiązującym cennikiem usług medycznych placówki.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą dokonane co najmniej na 7 dni przed dniem „Białej Soboty”.
 2. Organizator zastrzega sobie w nagłych sytuacjach prawo zakończenia Promocji w każdym czasie.
 3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
 4. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Promocji określonych w niniejszym Regulaminie powoduje niemożność skorzystania z upustu 100% od ceny ujętej w cenniku usług medycznych placówki wskazane w § 3., ust.2. – obowiązujące podczas „Białej Soboty”.

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777