Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 18 maja 2018r., znak sprawy RCZ_1.2/10/2018/WR

W zakresie doradztwa i równorzędnych usług w zakresie wdrożenia biorównoważnych metod badania uwalniania w oparciu o dostarczony innowacyjny dynamiczny kontroler do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych, także w ocenie właściwości biofarmaceutycznych doustnych postaci leku w ramach realizowanego Projektu: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem negocjacji jest świadczenie usługi polegającej na doradztwie i równorzędnych usługach w zakresie wdrożenia biorównoważnych metod badania uwalniania w oparciu dynamiczny kontroler do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych, także w ocenie właściwości biofarmaceutycznych doustnych postaci leku (dalej jako: Usługa).
Negocjacje będą prowadzone e-mailowo oraz telefonicznie i trwać będą od chwili przesłania niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00.
Adresatami usług będą wskazani przez Zamawiającego członkowie zespołu badawczego. Celem Usługi jest dostarczenie badaczom wiedzy i informacji dotyczących obsługi dynamicznego kontrolera do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych oraz wsparcie w ocenie właściwości biofarmaceutycznych doustnych postaci z jego wykorzystaniem.
Dostawa polega na dostarczeniu i montażu innowacyjnego dynamicznego kontrolera do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych wraz z dostosowaniem go do urządzeń badawczych Zamawiającego.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dostawa i montaż (dalej jako: Dostawa) innowacyjnego dynamicznego kontrolera do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych (dalej jako: Urządzenie).

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
1. Termin dostawy i montażu urządzenia wyznacza się do dnia 30.06.2018r.
2. Termin wykonania usługi do dnia 28.02.2019r.
3. Usługa i dostawa będzie realizowana w budynku laboratorium badawczo-rozwojowego Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3.

Załączniki

Zaproszenie do udziału w negocjacji [POBIERZ]
Pozostałe załaczniki [POBIERZ]
 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu,
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych (wiedza i doświadczenie),
c. zostały wskazane w zaproszeniu do negocjacji.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie usług, która posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała co najmniej trzy usługi polegające na doradztwie o charakterze komercyjnym zgodnym z przedmiotem niniejszego zaproszenia.
W celu udokumentowania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach oraz wypełnić Oświadczenie Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4
Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający może zweryfikować spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 i podanych przez Wykonawcę informacji.

Potencjał techniczny

Wykonawca wskaże cechy potwierdzające fakt, że dostawa innowacyjnego dynamicznego kontrolera do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych oraz związane z nim usługi doradcze mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

n/d

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
2. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca, którzy nie wykaże wymaganej wiedzy i doświadczenia wskazanego w niniejszym Zaproszenia do udziału w negocjacjach. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777