Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń laboratoryjnych - Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa urządzeń technicznych laboratorium wraz z montażem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dziewięć części:

  • Część I – System do produkcji wody ultra czystej ze zbiornikiem
  • Część II – Mieszadła magnetyczne z opcją grzania i kontroli temperatury
  • Część III -  Zestaw filtracyjny z pompą próżniową
  • Część IV – Chłodziarko – zamrażarka
  • Część V - Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza
  • Część VI - Zmywarka szkła laboratoryjnego

Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w zapytaniu ofertowym opatrzonym znakiem sprawy: RCZ_1.2/4/2018 [POBIERZ]

Pozostałe załaczniki do zapytania w wersji edytowalnej:

1. Formularz ofertowy [POBIERZ]

2. Oświadczenie o braku powiązań [POBIERZ]

3. Specyfikacja techniczna urządzeń [POBIERZ]

4. Obowiązująca dostawcę umowa [POBIERZ]

5. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego {POBIERZ]

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

1. Odpowiedź na pytanie do Części V - Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza zapytania ofertowego [POBIERZ]

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Ofertę należy złożyć do dnia 6.03.2018 r., do godz. 12.00

Rozpatrywane będą oferty:
1. dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń, W tym wypadku Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. Z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.
2. przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 6.03.2018r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na dostawę przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2018 roku. Termin związania ofertą to dzień 7.05.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziane do zakupu urządzenia techniczne laboratorium. Zgodność ta będzie badana z dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie kryterium ceny oraz okres gwarancji.
Przy czym kryterium tym przypisuje się następujące wagi: Cena oferty – 80%. Okres gwarancji – 20%
Sposób oceny oferty (dal każdej części)

1. Cena: 80%.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.
- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
X = Cn/Cb x 80 (waga kryterium)
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej

2. Gwarancja: 20%
Okres gwarancji dla zamawianego urządzeń technicznych do laboratorium wynosi nie mniej niż 24 miesięcy. Za spełnienie tego warunku przyznawane jest 0 punktów. Brak zaoferowania okresu gwarancji minimum 24 miesięcy lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Limit maksymalnego okresu gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego, został ustalony z góry i wynosi 36 miesięcy.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium gwarancja zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu okresu gwarancji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.
Okres gwarancji, który należy podawać w pełnych miesiącach, nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.
Y = Gb/Go x 20 (waga kryterium)
gdzie: Y – ilość punktów w ramach kryterium gwarancja (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Go – 36 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego)
Gb – okres gwarancji w oferty ocenianej

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia punktacji.
Zamówienie = X + Y
Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej.
RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777