Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń IT - Znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa składowych elementów sieci: fabrycznie nowej szafy wiszącej serwerowej, serwera oraz 2 x przełączników smart, 48 portów Gb.,
2. Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego wraz z myszką komputerową oraz kamerą internetową i ekranem monitorowym,
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w zapytaniu ofertowym opatrzonym znakiem sprawy: RCZ_1.2/3/2018 [POBIERZ]

Pozostałe załaczniki do zapytania w wersji edytowalnej:

1. Formularz ofertowy [POBIERZ]

2. Oświadczenie o braku powiązań [POBIERZ]

3. Specyfikacja techniczna urządzeń [POBIERZ]

4. Obowiązująca dostawcę umowa [POBIERZ]

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2018 r., do godz. 12.00

Rozpatrywane będą oferty:
1. dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń, W tym wypadku Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. Z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.
2. przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.02.2018r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na dostawę przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 roku. Termin związania ofertą to dzień 20.03.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać przewidziane do zakupu urządzenia. Zgodność ta będzie badana z dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie kryterium ceny.
Kryterium Cena oferty – 100%

Określenie sposobu oceny ofert
Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty o:
- Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania
- Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
- Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe:
1. Cena: 100%.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.
- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
- Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.
- Wszystkie ceny określone w ofercie winny być obliczane i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
X = Cn/Cb x 100 (waga kryterium)
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777