Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Roboty budowlane - zapytanie ofertowe, znak sprawy: RCZ_1.5.2/4/2016

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług medycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu polegającego na wykonaniu prac budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego budynku Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu na każdej kondygnacji. Powierzchnia całkowita rozbudowy ośrodka wynosi 288 m2.
Zakres zadań obejmuje wykonie prac budowlanych oraz wszelakich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Regionalnego Centrum Zdrowia, który ma być zlokalizowany przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu. Projektowane pomieszczenia stanowią kontynuację istniejącej części i funkcjonować będą w oparciu o już istniejące zaplecze sanitarne, socjalne, gospodarcze, administracyjne i parkingowe, a także w ramach istniejącej infrastruktury techniczno-technologicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w postaci projektu budowlanego, na którą składają się:
- ARCHITEKTURA [POBIERZ]
- INSTALACJE C.O [POBIERZ]
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE [POBIERZ]
- INSTALACJE WOD-KAN [POBIERZ]
- KONSTRUKCJA [POBIERZ]
- WENTYLACJA [POBIERZ]
Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej w postaci plików pdf, dwg i word. Dostęp do dokumentacji jest możliwy po uzyskaniu hasła. O przekazanie hasła do dokumentacji projektowej należy zgłosić się w formie pisemnej (załącznik nr 12) drogą elektroniczną na adres mailowy: kierownik@rcz-zbaszyn.pl. Zamawiający niezwłocznie po uzyskaniu wniosku przekaże zwrotnie na adres wskazany we wniosku hasło do dokumentacji.
Na wniosek oferenta dopuszcza się możliwość przekazania dokumentacji projektowej w tradycyjnej formie papierowej. Jednakże w takim przypadku, koszty wydruku dokumentacji lub poszczególnych jej części, zobowiązany jest ponieść oferent. Koszty wydruku oferty nie podlegają zwrotowi. O przekazanie wydrukowanej dokumentacji projektowej należy zgłosić się w formie pisemnej (załącznik nr 13) drogą elektroniczną na adres mailowy: kierownik@rcz-zbaszyn.pl . Termin złożenia wniosku o wydanie dokumentacji w tym wypadku jest możliwy najpóźniej do 5 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.

Pozostałe dokumenty postępowania:

Zapytanie ofertowe [POBIERZ]

Formularz ofertowy [POBIERZ]

Pozostałe zalączniki [POBIERZ]

Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów przetargowych w formie elektronicznej (przesłana mailowo). Dopuszcza się również możliwość składania dokumentacji na nośnikach danych. Ofertę w wersji elektronicznej należy dostarczyć na adres:  kierownik@rcz-zbaszyn.pl

Przekazane pliki powinny mieć format PDF. Wszelkie aktywne tabele powinny być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym i możliwe do odczytania przez program Excel 2007.

Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 7.12.2016 r., do godz. 12.00

Rozpatrywane będą oferty:

  • dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń,
  • przysłane w formie papierowej na w/w adres,
  • przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 7.12.2016r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777