Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: RCZ_1.5.2/5/2016

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług medycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe - kompletna dokumentacja POBIERZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja edytowalna) POBIERZ

Załącznik nr 2 - oswiadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna) POBIERZ

Załacznik nr 3 - projekt umowy (istotne postanowienia, wersja edytowalna) POBIERZ

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777