Informacje

2014 marzec

„Biała Sobota” organizowana w dniu 29 marca 2014 roku, profilowana będzie na przeciwdziałanie rakowi pod hasłem „Pamiętaj o zdrowiu”. Na wszystkich tych, którzy 29 marca odwiedzą Regionalne Centrum Zdrowia w Zbąszyniu czekać będzie 4 lekarzy specjalistów: chirurg, dermatolog, ginekolog, neurolog oraz specjaliści z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Po raz pierwszy - w tym dniu - będzie uruchomiona Pracowania Densytometryczna.

Pacjenci – po uprzedniej rejestracji (17.03.-28.03) - mogą zgłaszać się w dniu 29 marca 2014r. od godziny 9:00 do godziny 12.00: 
1. W Poradni Chirurgicznej – dr n. med. Marek Rodzeń, gabinet 0.4 (przyziemie)
2. W Poradni Ginekologicznej – lek. med. Zygmunt Iciek, gabinet 0.3 (przyziemie)
3. W Poradni Neurologicznej – lek. med. Aleksandra Lisowiec-Zuska, gabinet 0.1 (przyziemie)
4. W Poradni Dermatologicznej – lek. med. Anna Grajewska - Wołczyk, gabinet 1.4 (parter)
5. W Pracowni Densytometrycznej - Mateusz Makuch, technik elektroradiolog, pokój 0.6 (przyziemie)


REGULAMIN „Biała Sobota”  - 29 marca 2014 roku

§ 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
1. PROMOCJA – Sprzedaż promocyjna świadczeń medycznych, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
2. ORGANIZATOR –Regionalne Centrum Zdrowia (RCZ) Spółka z o.o., z siedzibą w Zbąszyniu, przy ul. Na Kępie 3.
3. UCZESTNIK – osoba fizyczna, korzystająca z usług medycznych lekarzy: chirurga, dermatologa, ginekologa, neurologa oraz pracowni densytometrycznej w placówce RCZ w dniu 29.03.2014 roku
4. USŁUGI MEDYCZNE – świadczenia medyczne mieszczące się w ofercie Organizatora według cennika usług medycznych placówki.
5. UPUST – zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników.

§ 2. Miejsce przeprowadzenia Promocji.

Promocja obowiązuje w placówce RCZ ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyn.

§ 3. Zakres Promocji.

1. 100% upustu na wybrany zakres konsultacji lekarzy: chirurga, dermatologa, ginekologa, neurologa oraz pracowni densytometrycznej w dniu 29.03.2014r.
2. Cena promocyjna 0,00 zł dotyczy następujących badań:
a. Rektoskopem w poradni chirurgicznej,
b. Cytologii + badanie USG w poradni ginekologicznej,
c. Dermatoskopowa ocena znamion w poradni dermatologicznej,
d. USG Dopplera tętnic przedczaszkowych,
e. Diagnostyka osteoporozy w Pracowni Densytometrycznej
3. Pozostałe usługi na życzenie pacjenta odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług medycznych placówki.

§ 4. Czas trwania Promocji

29 marca 2014r.

§ 5. Warunki przystąpienia do promocji

1. Warunkiem uzyskania upustu w wysokości 100% od ceny ujętej w cenniku usług medycznych placówki jest wcześniejsze zapisanie się na wskazane w § 3., ust.2 konsultacje za pośrednictwem recepcji lub pod numerem telefonu: (68) 386 77 77.
2. Warunkiem uzyskania 100% zniżki na wskazane zakresem promocji świadczenia jest zrealizowanie konsultacji w dniu 29.03.2014r.
3. W przypadku, kiedy podczas konsultacji w dniu „Białej Soboty” lekarz zaleci wykonanie badań, zabiegów innych świadczeń medycznych, pacjent może wykonać te zalecenia, za dopłatą  - zgodnie z obowiązującym cennikiem usług medycznych placówki.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą dokonane co najmniej na 7 dni przed dniem „Białej Soboty”.
2. Organizator zastrzega sobie w nagłych sytuacjach prawo zakończenia Promocji w każdym czasie.
3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
4. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Promocji określonych w niniejszym Regulaminie powoduje niemożność skorzystania z upustu 100% od ceny ujętej w cenniku usług medycznych placówki wskazane w § 3., ust.2. – obowiązujące podczas „Białej Soboty”.


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777