Badania

Badania

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na jego stan zdrowia. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

 

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniu i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

  • być dokładne i czytelne
  • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
  • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia. 

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową. 

Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać: 

  • dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny - REGON),
  • NIP Pracownika.

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332). 
  • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (test jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 112, poz. 654)
Wzór skierowania do pobrania
RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777