Prawo

Prawo

Zagadnienie badań lekarskich pracowników należy rozpatrywać dwuaspektowo: z jednej strony jako obowiązek pracownika, z drugiej jako obowiązek pracodawcy. Oba te obowiązki są ze sobą ściśle powiązane. Naruszenie obowiązku posiadania ważnych badań lekarskich wiąże się z konsekwencjami dla obu podmiotów. 

Korzystaj z naszej strony i bądź na bieżąco z przepisami prawa.
 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - tekst jednolity ze zmianami w 2014 roku
Ustawa nowelizacyjna w przepisach przejściowych stanowi, że zarówno do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy i skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r., jak i do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. POBIERZ

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy;

POBIERZ
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - tekst jednolity ze zmianami w 2014 roku POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332). POBIERZ
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy - tekst jednolity ze zmianami w roku 2014 POBIERZ
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - tekst jednolity ze zmianami w roku 2014 POBIERZ

 

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777