Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

01.04.2015r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników

 

Na podstawie Ustawy z dnia 07 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662) od dnia 01 kwietnia 2015 r. weszła w życie istotna zmiana przepisu art. 229 Kodeksu pracy (Dz.U.2014.1502) – dotycząca przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników.

 

Obecnie co do zasady każda osoba przed rozpoczęciem pracy na podstawie umowy o pracę, miała obowiązek poddać się badaniom wstępnym, na podstawie skierowania wystawionego przez nowego pracodawcę i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Od dnia 01 kwietnia 2015 r. nowy pracodawca nie będzie zobligowany do skierowania osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, w przypadku, gdy nawiązanie kolejnego stosunku pracy będzie miało miejsce przed upływem 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcie poprzedniego, a osoba ta przedstawi orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy. Aby skorzystać z opisanej powyżej możliwości niewykonywania po raz kolejny wstępnych badań lekarskich, nowy pracodawca stwierdzić musi, dokonując porównania, że warunki opisane na dotychczasowym skierowaniu na badania lekarskie odpowiadają tym na aktualnym stanowisku pracy. Regulację powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. Rozwiązanie to nie znajdzie zastosowania w przypadku osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (określanych przez pracodawcę w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielami pracowników, po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami).

Wejście w życie nowych przepisów wymagało zmiany przepisów wykonawczych, tj. obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 Nr 69 poz. 332), wydanego na podstawie art. 229 §8 k.p.

Obecnie obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2015 poz. 457)

pobierz dokument

Ustawa nowelizacyjna w przepisach przejściowych stanowi, że zarówno do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy i skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r., jak i do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Zobacz także:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

 

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777