Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Roboty budowlane - zapytanie ofertowe, znak sprawy: RCZ_1.2/1/2017

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu polegającego na wykonaniu prac budowlanych oraz wszelakich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku usługowego – laboratorium badawczo - rozwojowego Regionalnego Centrum Zdrowia, który ma być zlokalizowany przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu. Projektowane pomieszczenia służą uruchomieniu nowoczesnej infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań przedklinicznych i praktycznemu zastosowaniu ich wyników w gospodarce. Roboty budowlane objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej rozbudowy funkcjonującego budynku przychodni Regionalnego Centrum Zdrowia, stąd oferent będzie je prowadził w sposób nie powodujący zakłóceń ani przerw w funkcjonowaniu istniejącej części budynku, ani toczącej się budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w postaci projektu budowlanego, na którą składają się:

- ARCHITEKTURA [POBIERZ]

- INSTALACJE C.O [POBIERZ]

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE [POBIERZ]

- INSTALACJE WOD-KAN [POBIERZ]

- KONSTRUKCJA [POBIERZ]

- WENTYLACJA [POBIERZ]

- DROGI [POBIERZ]

Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej w postaci plików pdf, dwg i jpg. Dostęp do dokumentacji jest możliwy po uzyskaniu hasła. O przekazanie hasła do dokumentacji projektowej należy zgłosić się w formie pisemnej (załącznik nr 12) drogą elektroniczną na adres mailowy: kierownik@rcz-zbaszyn.pl  

Zamawiający niezwłocznie po uzyskaniu wniosku przekaże zwrotnie na adres wskazany we wniosku hasło do dokumentacji. Na wniosek oferenta dopuszcza się możliwość przekazania dokumentacji projektowej w tradycyjnej formie papierowej. Jednakże w takim przypadku, koszty wydruku dokumentacji lub poszczególnych jej części, zobowiązany jest ponieść oferent. Koszty wydruku oferty nie podlegają zwrotowi. O przekazanie wydrukowanej dokumentacji projektowej należy zgłosić się w formie pisemnej (załącznik nr 13) drogą elektroniczną na adres mailowy: kierownik@rcz-zbaszyn.pl  Termin złożenia wniosku o wydanie dokumentacji w tym wypadku jest możliwy najpóźniej do 5 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.

Pozostałe dokumenty postępowania:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów przetargowych w formie elektronicznej (przesłana mailowo). Dopuszcza się również możliwość składania dokumentacji na nośnikach danych. Ofertę w wersji elektronicznej należy dostarczyć na adres:  kierownik@rcz-zbaszyn.pl

Przekazane pliki powinny mieć format PDF. Wszelkie aktywne tabele powinny być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym i możliwe do odczytania przez program Excel 2007.

Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2017 r., do godz. 12.00

Rozpatrywane będą oferty:

  • dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń,
  • przysłane w formie papierowej na w/w adres,
  • przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.04.2017r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777