O nas

WRPO 2014-2020 Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski

RCZ Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.     

 

Cele projektu

Celem projektu jest budowa i uruchomienie nowoczesnej infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań w zakresie metod uwalniania, służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych oraz praktyczne zastosowanie ich wyników w gospodarce. Realizacja projektu będzie służyła wzmocnieniu zaplecza technicznego wnioskodawcy, niezbędnego do rozwoju badań naukowych w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju regionu, nauki polskiej i gospodarki. Zapewnienie odpowiedniej bazy badawczej poprawi także poziom wyposażenia jednostek B+R w przedsiębiorstwach.

Cele te są zgodne ze strategią rozwoju firmy, która w miarę swojego rozwoju koncentruje się na wykorzystaniu potencjału zewnętrznego innych podmiotów, w tym naukowców. Podejmowane w ramach tej strategii działania, dotyczące rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, pozwolą nie tylko zwiększyć zdolności usługowe RCZ, ale dywersyfikować jej działalność o wysoko innowacyjne usługi w oparciu o zakupioną aparaturę badawczą i prowadzone prace rozwojowe oraz zatrudnioną kadrę naukową.

Planowane efekty

Przyjęta strategia inwestycyjna ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu wspólnych badań z jednostkami naukowymi i przemysłem. Zapewniając pozycję znaczącego gracza w sektorze usług dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i weterynaryjnego.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777