Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofert na oprogramowanie RCZ_1.2/12/2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego Projektu: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup nielimitowanej w czasie, jednostanowiskowej licencji oprogramowania statystycznego z modułem kontroli jakości (QC), planowania doświadczeń (DOE), narzędziami do walidacji metod pomiarowych (histogram, wykres normalności, test normalności, test Grubbsa, test Dixona, statystyki opisowe, ANOVA, wykresy ramka-wąsy w grupach, test równości średnich i wariancji, regresja, karty kontrolne Shewarta) i do porównywania profili uwalniania (metody zależne i niezależne od modelu) z przygotowaniem raportu z przeprowadzonej statystycznej oceny podobieństwa krzywych uwalniania.

Szczegóły znajdują się w załączonych poniżej dokumentach:

1. Zaproszenie do złożenia oferty [POBIERZ]

2. Formularz ofertowy [POBIERZ]

3. Oświadczenie o braku powiązań [POBIERZ]

4. Wzór umowy [POBIERZ]

Zamawiający, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., informuje, że w dniu 29.11.2018r. wpłynęło zapytanie do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 27 listopada 2018r., na zakup jednostanowiskowej licencji oprogramowania statystycznego z modułem kontroli jakości (QC) i planowania doświadczeń (DOE), narzędziami do walidacji metod pomiarowych oraz porównywania profili uwalniania.

Uwagi dotyczyły treści załącznika nr 3 – wzoru umowy. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

Treść zapytania i odpowiedzi [POBIERZ]

Skorygowany załacznik nr 3 [POBIERZ]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z 6.12.2018 roku

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie zaproszenia do złożenia oferty, znak sprawy RCZ_1.2/12/2018.

O sposobie wyboru oferty i wyborze dostawcy oprogramowania Zamawiający informuje w załączonym dokumencie [POBIERZ]

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777