Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Postępowanie na dostawę zestawów do badania uwalniania - RCZ_1.2/8/2018 rostrzygnięte

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR, na dostawę 2 (słownie: dwóch) zestawów do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku wraz z montażem w budynku laboratorium, które jest zlokalizowane przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu.

W Części I – Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku metodą przepływową w unikalnej konfiguracji za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: LabCenter Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 103/1 01-355 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. LabCenter Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 103/1 01-355 Warszawa

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta LabCenter Polska Sp. z o.o. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 93,33 punkty.

W Części II – Zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych metodami: koszyczkową, łopatkową, łopatki nad dyskiem (systemy transdermalne) i ekstrakcyjną (kremy/maści/żele) wg USP za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: LabCenter Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 103/1 01-355 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożyło 2 oferentów:
1. PMZ INSTRUMENTS Piotr Zdanowski ul. Dębowa 8A/38 05-822 Milanówek
2. LabCenter Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 103/1 01-355 Warszawa

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta LabCenter Polska Sp. z o.o. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta PMZ INSTRUMENTS Piotr Zdanowski nie spełniła warunków udziału w postępowaniu, oferta podlegała odrzuceniu. Oferta była niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie spełniała wymagań zawartych w jej treści, w szczególności warunków technicznych opisanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, określającym minimalny zakres techniczny jaki powinien spełniać przewidziany do zakupu zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych metodami: koszyczkową, łopatkową, łopatki nad dyskiem (systemy transdermalne) i ekstrakcyjną (kremy/maści/żele) wg USP.
Zgodnie z pkt. 9 Kryteria wyboru oferty Zapytania ofertowego z dnia 6.03.2018 opatrzonego znakiem sprawy: RCZ_1.2/8/2018 Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu i nie została poddana dalszej ocenie.

W oparciu o przyjęte kryteria oferta ważna uzyskała 93,33 punkty.

Pełna treść zawiadomienia [POBIERZ]

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777