Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Postępowanie na dostawę komór dyfuzyjnych - RCZ_1.2/7/2018 rostrzygnięte

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR, na dostawę zautomatyzowanego zestawu pionowych komór dyfuzyjnych Franza do badania uwalniania i przenikania substancji leczniczych z półstałych postaci leku (kremy/maści/żele) wraz z montażem w budynku laboratorium, które jest zlokalizowane przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.

W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 93,33 punkty.

Pełna treść zawiadomienia [POBIERZ]

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777