Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Postępowanie na dostawę komór klimatycznych - RCZ_1.2/6/2018 rostrzygnięte

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR, na dostawę komór klimatycznych do testów stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem w budynku laboratorium, które jest zlokalizowane przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu.

W Części I – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERAZET Spółka Akcyjna spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.
W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 88,00 punktów.

W Części II – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / wilgotności za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERAZET Spółka Akcyjna spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.

W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 88,00 punktów.

Pełna treść zawiadomienia [POBIERZ]

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777